­

Planul de intervenţie

     Planul de intervenţie se întocmeşte cu scopul de a asigura desfăşurarea în condiţii de operativitate şi eficienţă a operaţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă pentru:

- operatorii economici şi instituţiile care au un număr de angajaţi cel puţin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru întreprinderile mici;

- clădiri înalte şi foarte înalte, indiferent de aria construită.

Asigurarea întocmirii şi actualizării planurilor de intervenţie reprezintă obligaţia conducătorilor instituţiilor publice şi administratorilor operatorilor economici.

Planul de intervenţie se avizează de către inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino"” al judeţului Prahova.

Planul de intervenţie se actualizează ori de câte ori este cazul, în funcţie de condiţiile reale. După actualizare, acesta se supune reavizării.

MODEL STRUCTURĂ-CADRU PLAN DE INTERVENŢIE

1. Datele de identificare:

- denumirea operatorului economic sau a instituţiei;

- adresă, număr de telefon, fax, e-mail (se menţionează adresa sediului social sau al punctului de lucru, al instituţiei, nr. de telefon, fax sau e-mail);

- profilul de activitate (se menţionează destinaţia operatorului economic sau a instituţiei, ex: comerţ, depozitare, producţie, învăţământ, sănătate, etc ).

2. Planul general al unităţii (la scară), pe care se marchează:

- amplasarea clădirilor, instalaţiilor tehnologice şi a depozitelor în incintă (se marchează pe plan clădirile care constituie întregul obiectiv, instalaţiile acestora);

- căile de acces şi de intervenţie din incintă şi cele adiacente acesteia (se marchează căile de acces în obiectiv şi cele de intervenţie din incinta obiectivului şi dacă există alte căi adiacente, de pătrundere în obiectiv, pentru a uşura intervenţia serviciilor profesioniste, natura suprafeţei de rulare, dimensiuni, gabarit);

- reţelele şi sursele proprii de alimentare cu apă (se specifică dacă obiectivul/instituţia dispune de reţea de alimentare cu apă şi rezervă de apă pentru stingerea incendiilor);

- rezervele de substanţe de stingere şi de mijloace de protecţie a personalului de intervenţie (se specifică dacă obiectivul/instituţia deţine alte rezerve de agenţi de stingere, altele decât apa şi dacă personalul acestora deţin sau nu mijloace de protecţie împotriva incendiilor, ex: cizme din cauciuc, masca contra fumului, costum anticaloric);

- reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrică, agent termic, gaze şi alte fluide combustibile (se marchează pe plan linia de joasă tensiune, dacă obiectivul este alimentat la reţeaua de gaze a oraşului sau este alimentat din SKID GPL, precum şi părţile din echipament ale instalaţiilor prin care se realizează întreruperea alimentării pentru fiecare tip de instalaţie);

- reţelele de canalizare (se marchează pe plan şi se specifică dacă sunt proprii sau aparţin localităţii respective de care obiectivul/instituţia apartine, se marchează traseele reţelelor de canalizare care transportă agent chimic, acolo unde este cazul);

- vecinătăţile (se marchează pe plan şi se specifică şi în partea scrisă vecinătăţile obiectivului/instituţiei pentru care a fost depus planul de intervenţie).

3. Concepţia de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu:

- concluzii privind intervenţia, rezultate din scenariul de securitate la incendiu sau din evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor (se verifică cum se organizează intervenţia în caz de incendiu, cum sunt asigurate măsurile de securitate la incendiu la nivelul construcţiei, instalaţiei în funcţie de destinaţia, tipul construcţiei/instalaţiei coroborată cu prevederile normativelor tehnice cu incidenţă în domeniul securităţii la incendiu); prin expresia ,,evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor” se înţelege:

a. existenţa structurilor cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor şi operaţionalitatea acestora;

b. existenţa actelor de autoritate, a documentelor specifice şi evidenţelor privind apărarea împotriva incendiilor, precum şi modul în care acestea corespund realităţii;

c. îndeplinirea cerinţei esenţiale ,,securitate la incendiu” (pentru obiective nesupuse autorizării prin analiza scenariului de securitate la incendiu sau a identificării, evaluării şi controlul riscurilor de incendiu);

d. organizarea activităţii de apărare a incendiilor la locurile de muncă;

e. îndeplinirea criteriilor şi a cerinţelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare;

f. desfăşurarea exerciţiilor de stingere a incendiilor;

g. asigurarea controlului intern propriu.

- particularităţi tactice de intervenţie pentru evacuarea utilizatorilor (se menţionează dacă sunt asigurate căile de evacuare a persoanelor, animale sau bunuri, dacă sunt asigurate numărul de fluxuri de evacuare şi alte măsuri de securitate la incendiu coroborate cu prevederile normativului de securitate la incendiu, precum şi modul în care se asigură acordarea primului ajutor şi protejarea bunurilor periclitate);

- particularităţi tactice de intervenţie pentru localizarea şi lichidarea incendiilor (se menţionează locul unde a izbucnit incendiul, se specifică persoana care trebuie să anunţe începutul de incendiu şi cum se acţionează în cazul izbucnirii unui incendiu, cu ce mijloace se acţionează);

- particularităţi tactice de intervenţie pentru protecţia personalului de intervenţie (se menţionează dacă sunt prevăzute zone constructive pentru protecţie a personalului, dacă sunt asigurate măsurile constructive stabilite conform normativelor de securitate la incendiu specifice;

– stabilitate la foc, comportare la foc a construcţiei, dacă personalul deţine sau nu mijloace de protecţie împotriva incendiilor, ex: cizme din cauciuc, masca contra fumului, costum anticaloric);

- particularităţi tactice de intervenţie pentru protecţia vecinătăţilor (se specifică distanţele de siguranţă conform prevederilor Normativului de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P118-99, se menţionează în partea scrisă care sunt mijloacele-măsurile care se iau, în vederea limitării propagării incendiului la vecinătăţi, unde este cazul );

- particularităţi tactice de intervenţie pentru înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu (în cazul izbucnirii unui incendiu, se specifică în partea scrisă cum se vor înlătura pagubele provocate de acesta şi locul unde se vor depozita materialele evacuate);

4. Forţe de intervenţie în caz de incendiu:

- serviciul privat pentru situaţii de urgenţă (dotare, încadrare, dacă există contract încheiat cu serviciu privat pentru situaţii de urgenţă, sau dacă obiectivul are încadrat serviciu privat, se specifică dotarea acestuia);

- servicii publice voluntare pentru situaţii de urgenţă cu care se cooperează (Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului, oraşului sau comunei unde se află instituţia/operatorul economic), categoria, localitatea, distanţa, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare (se specifică categoria de serviciu cu care se cooperează, se înscriu datele acestora);

- subunitatea de pompieri profesionistă care intervine în sprijin, localitatea, distanţa, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare (se înscriu datele acestora – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Serban Cantacuzino” al judeţului Prahova);

- alte forţe cu care se cooperează şi modul de anunţare (se trec datele de identificare ale celorlalte forţe de intervenţie cu care se cooperează, ex: Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Serviciul Public de Ambulanţă, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, tel. 112 etc.);

5. Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu, exterioare obiectivului (se specifică sursele de alimentare cu apă, se scriu debitele şi presiunile ce se pot asigura în vederea intervenţiei, se menţionează distanţele acestora faţă de incinta obiectivului, dacă există alte surse de alimentare cu apă a autospecialelor de intervenţie ale serviciilor profesioniste):

- reţele de alimentare cu apă: debite, presiuni, amplasarea hidranţilor exteriori şi stabilirea distanţelor faţă de incinta obiectivului;

- alte surse artificiale sau naturale de apă: felul şi capacitatea acestora, platforme (puncte) de alimentare şi distanţele faţă de obiectiv;

6. Planul fiecărei construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare (la scară), pe care se marchează ori se înscriu date privind:

- destinaţia spaţiilor, încăperilor (se specifică destinaţia fiecărei încăperi, spaţiu aparţinând unităţii/instituţiei);

- suprafaţa construită şi aria desfăşurată (ex: Ac-789 m2, Ad-1987 m2);

- regimul de înălţime (numărul de niveluri ex: P+4E);

- numărul de persoane care utilizează construcţia, pe niveluri şi pe total (ex: 45 persoane, se specifică numărul de persoane care utilizează construcţia pe niveluri şi pe total);

- căile interioare de acces, evacuare şi de intervenţie (se marchează pe plan şi se specifică şi în parte scrisă care sunt căile de acces, cele de intervenţie şi cele de evacuare);

- natura materialelor şi a elementelor de construcţii (se menţionează elementele materialelor de construcţii ex: pereţi RF 3h, clasa de reacţie la foc din care fac parte, elemente incombustibile/combustibile);

- nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu (comportarea la incendiu) asigurate (se menţionează date despre construcţie cu privire la: stabilitate la foc, gradul de rezistenţă la foc, ex: III, limitarea propagării incendiului la vecinătăţi ex: distanţele de siguranţă asigurate) ;

- instalaţiile utilitare aferente;

- instalaţiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu care este echipată (se specifică instalaţiile, sistemele cu care este echipat obiectivul, ex: reţea hidranţi, instalaţii de detectare-semnalizare);

- dispozitivul de intervenţie în caz de incendiu (se materializează pe plan modul de intervenţie în caz de incendiu, cum se acţionează).

     Materializarea dispozitivului de intervenţie va respecta prevederile Atlasului de semne convenţionale şi abrevieri folosite în M.A.I. În cazul operatorilor economici şi al instituţiilor având numai construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare cu risc mic de incendiu şi care nu se încadrează în categoriile de clădiri înalte şi foarte înalte, fără săli aglomerate ori cu aglomerări de persoane şi fără depozite de mari valori, nu este obligatorie întocmirea planurilor detaliate prevăzute la pct. 6 din structura-cadru a Planului de intervenţie. În aceste situaţii, în conturul construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi al platformelor de depozitare, marcate în planul general al incintei unităţii (pct. 2 din structura-cadru a Planului de intervenţie) ori într-un tabel separat, se înscriu suplimentar: destinaţia, suprafaţa, numărul de niveluri, rezistenţa la foc şi, după caz, categoriile pericolului de incendiu.

     Planurile fiecărei construcţii vor fi întocmite şi certificate prin semnătură de persoana care întocmeşte planul de intervenţie.

Planul de evacuare în caz de incendiu

     Schița pentru planul de evacuare în caz de incendiu este obligatorie în conformitate cu legislația în vigoare pentru toate clădirile civile și industriale, și cuprinde elemente diferențiate în funcție de tipul și destinația construcției și de numărul persoanelor care se pot afla simultan în aceeași locație.

     Schița pentru planul de evacuare în caz de incendiu se întocmește astfel:

1. Pe nivel, dacă se află simultan mai mult de 30 de persoane;

2. Pe încaperi, dacă în ele se află cel puțin 50 de persoane;

3. Pentru încaperile destinate cazării, indiferent de numărul de locuri.

     Shițele de evacuare se afișează pe fiecare nivel, pe căile de acces și în locurile vizibile, astfel încat să poată fi cunoscute de către toate persoanele, iar în încăperi, pe partea interioară a ușilor. Schițele de evacuare se intocmesc pe baza schiței nivelului sau a încăperii, pe care se marchează cu culoare verde traseele de evacuare prin uși, coridoare și case de scări sau scări exterioare.

Pe planurile de evacuare se indică locul mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor: stingătoare, hidranți interiori, butoane și alte sisteme de alarmare și alertare a incendiilor, posibilitatile de refugiu, încăperi speciale, terase, precum și interdicția de folosire a lifturilor în asemenea situații; plan de evacuare a persoanelor si materialelor trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:

I. Datele de identificare ale operatorului economic/institutiei:

- Denumirea

- Sediul, numar de telefon, fax, e-mail

- Profilul de activitate

II. Planul general al operatorului economic/institutiei:

Planul general se traseaza la scara si va contine urmatoarele elemente:

1) Amplasarea cladirilor si a depozitelor in incinta.

2) Caile de acces, de evacuare si de interventie din incinta si cele adiacente acesteia;

3) Locul/locurile de adunare a persoanelor in caz de incendiu;

4) Locul/ locurile de evacuare a bunurilor in caz de incendiu.

III. Modul de organizare a evacuarii persoanelor si bunurilor;

IV. Organizarea evacuarii persoanelor si bunurilor pe niveluri

 

Planul de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase 

     Planul de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se întocmeşte pentru fiecare încăpere unde se află asemenea materiale, pe baza schiţei încăperii respective, pe care se marcheaza zonele cu materiale periculoase.

     Acest plan trebuie să cuprindă clasele materialelor periculoase, cantităţile lor şi codurile de identificare sau de pericol, precum şi produsele de stingere recomandate. Traseele de evacuare vor fi marcate cu culoarea verde.

     Planurile de depozitare se amplasează în locuri care se estimează a fi cel mai puţin afectate de incendiu şi în apropierea locurilor de acces în încăperi, precum şi la dispecerat, acolo unde acesta este constituit, astfel încât acestea să poată fi utile forţelor de intervenţie

1000 Characters left


­