­
SC _____________________ SRL
Adresa______________________
___________________________ 
CUI _____________
Nr.Inreg.Reg.Com.______________________
ORGANIZAREA APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
PE LOCUL DE MUNCĂ ________________________
      Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă constă în:
a) prevenirea incendiilor, prin luarea în evidenţă a materialelor şi dotărilor tehnologice care prezintă pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot apărea şi a mijloacelor care le pot genera, precum şi prin stabilirea şi aplicarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor – Cap.I
b) organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor – Cap.II
c) afişarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor;
d) elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de muncă, desfăşurarea propriu-zisă şi verificarea efectuării acesteia;
e) marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscripţii ori mijloace de atenţionare.
Cap. I - PREVENIREA INCENDIILOR
1. Materiale combustibile şi inflamabile:
a) parter/ etaj....
- hârtie, cartoane
- mobilier din lemn sau derivate din lemn
- materiale plastice;
-  altele.........................................................................;
2. Surse de aprindere posibile:
a) surse de aprindere de natură electrică:
- arcuri şi scântei electrice;
- scurtcircuite;
- efect termic al curentului electric.
b) surse de aprindere de natură termică:
– obiecte incandescente sau supraîncălzite
c) surse de aprindere naturale;
d) surse de aprindere datorate exploziei
e) alte surse.
3. Echipamente şi mijloace de lucru(enumerarea echipamentelu si mijloacelor de lucru):
4. Măsuri generale de prevenire şi stingerea incendiilor
- se interzice executarea lucrărilor cu foc deschis şi fumatului în locurile cu pericol de incendiu sau explozie;
- căile de acces, evacuare şi intervenţie se vor păstra în permanenţă la gabaritele proiectate ;
- instalaţiile electrice de iluminat şi forţă se vor exploata conform normelor, fără defecţiuni şi improvizaţii;
- dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor se va face conform normelor, asigurându-se verificarea şi întreţinerea acestora de către persoane fizice sau juridice atestate.
5. Măsuri specifice de prevenire şi stingerea incendiilor
- analizarea posibilităţilor ca materialele şi produsele combustibile ( cauciucuri, uleiuri, carburanţi etc.) să nu mai fie depozitate în subsolul clădirii ci în exterior în condiţii de siguranţă;
- conductele de gaze, apă, canal etc. vor fi vopsite /inscripţionate conform STAS 297-2;
- instalaţiile electrice vor fi exploatate fără defecţiuni şi improvizaţii, corpurile de iluminat din arhivă, magazii de birotică etc vor fi prevăzute cu globuri de protecţie;
- în centrala termică, hidrofor, cămin de vane etc. nu se vor depozita , chiar şi temporar, alte materiale şi produse care nu au incidenţă cu funcţionarea acestor spaţii;
- toate vanele, de apă, gaze etc. vor fi marcate şi inscripţionate cu sensul de închidere/deschidere, utilitatea ( ce deserveşte), poziţia normală ( închis sau deschis);
- căile de acces,evacuare şi intervenţie vor fi păstrate libere în permanenţă, la gabaritele proiectate, evitându-se blocarea acestora cu mobilier, ambalaje şi diferite materiale; - ambalajele şi reziduurile combustibile se vor evacua ritmic evitându-se depozitarea acestora pe casele de scări, culoare etc.;
- se vor respecta cu stricteţe procedura de lucru cu foc şi regulile privind fumatul;
- instruirea periodică a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare, executarea periodică a exrciţiilor practice de alarmare, evacuare şi stingerea incendiilor.
Cap.II. ORGANIZAREA PRIMEI INTERVENŢII DE STINGERE A INCENDIILOR
1. Mijloace de alarmare/alertare
- telefoane fixe : 112 Dispeceratul Unic pentru Situaţii de Urgenţă
2. Instalaţii şi dispozitive pentru de limitare şi stingerea incendiilor
- stingătoare cu pulberi şi dioxid de carbon;..................................................
3. Mijloace de protecţie a salariaţilor
- nu s-au achizionat, pentru protecţia căilor respiratorii se pot utiliza măşti improvizate din bumbac, batiste umede etc.
- altele............................................................
4. Personalul care asigură prima intervenţie
4.1. Conduce intervenţia: _______________________
4.2. Alarmează/alertează personalul şi forţele de intervenţie: _______________________
4.3. Intreruperea alimentării cu energie electrică : _______________________
4.4. Intreruperea alimentării cu gaze( oprirea centralei termice): _______________________
4.5. Mânuirea stingătoarelor din dotare: _______________________
5. Personalul care asigură evacuarea persoanelor/bunurilor
- şef echipă: _______________________
- membrii : _______________________
- stabilirea traseelor de evacuare cu precizări: ___________________________ ___________________________________________________________________________________.
- ordinea evacuării persoanelor şi bunurilor de valoare: persoane, documente, bunuri.
- locul stabilit pentru evacuarea bunurilor materiale de valoare: ...............................................................
- mijloace utilizate pentru evacuare.........…..............................................…………..
- măsuri de protecţie pentru persoane şi bunuri pe timpul evacuării şi după evacuarea acestora: …................................................................………………………
- afişarea planurilor de evacuare, cu marcarea obligatorie a traseelor de evacuare în locuri vizibile, de regulă, pe căile principale de acces;
- marcarea căilor de evacuare cu inscripţii şi indicatoare de securitate conform cu prevederile STAS 297/1-2/1980.

1000 Characters left


­