­

1. Dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendilor;

2. Instrucţiuni de apărare împotriva incendilor şi atribuţi ale salariaţilor la locurile de muncă;

3. Dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;

4. Dispoziţie privind organizarea instruiri personalului;

5. Dispoziţie de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenta;

6. Dispoziţie de sistare a lucrărilor de construcţii/ oprire a funcţionări ori utilizării construcţilor/ amenajărilor, în cazul anulări avizului/ autorizaţiei de securitate la incendiu;

7. Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale;

8. Convenţii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărări împotriva incendilor în cazul transmiteri temporare a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile/ antrepriză;

9. Dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţi în domeniul apărări împotriva incendilor, conform legi;

10. Măsuri speciale de apărare împotriva incendilor pentru perioadele caniculare;

11. Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al unităţi administrativ-¬teritoriale, în partea ce revine operatorului economic /instituţiei;

12. Fişa obiectivului, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţi de prevenire a situaţilor de urgenţă, aprobat prin OMAI nr.1.474/2006, un exemplar din fişa obiectivului se trimite la inspectoratul judeţean al municipiului bucureşti pentru situaţi de urgenţă;

13. Raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendilor;

14. Documentaţia tehnică specifică, conform legi: scenari de securitate la incendiu, identificarea şi analiza riscurilor de incendiu etc.;

15. Avizele/ autorizaţile de securitate la incendiu, însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

16. Certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare împotriva incendilor şi echipamentele specifice de protecţie utilizate;

17. Registrele instalaţilor de detectare/ semnalizare/ stingere a incendilor, copii după atestatele firmelor care au efectuat/ efectuează proiectarea, montarea, verificarea, intreţinerea, repararea acestora sau care efectuează servicii în acest domeniu;

18. Registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul;

19. Date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situaţi de urgenţă, conform criterilor de performanţă;

20. Lista operatorilor economici/ instituţilor cu care a încheiat contracte de închiriere/ convenţi, cu specificarea domeniului de activitate al acestora şi a numărului şi termenului de valabilitate ale contractului;

21. Planurile de protecţie împotriva incendilor;

22. Evidenţa exerciţilor de evacuare a personalului propriu/ utilizatorilor construcţiei;

23. Evidenţa exerciţilor de intervenţie efectuate, având anexate concluzile rezultate din efectuarea acestora;

24. Rapoartele de intervenţie ale serviciului privat pentru situaţi de urgenţă;

25. Fişele de instruire, conform reglementărilor specifice;

26. Lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legi;

27. Grafice de întreţinere şi verificare, conform instrucţiunilor producătorului/ furnizorului, pentru diferite categori de utilaje, instalaţi şi sisteme care pot genera incendi sau care se utilizează în caz de incendiu;

28. Rapoartele întocmite în urma controalelor preventive propri sau ale autorităţi de stat competente;

29. Programe/ planuri cuprinzând măsuri şi acţiuni propri sau rezultate în urma constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.

1000 Characters left


­