­
1) Diploma absolvire curs SSM(pentru lucratorii desemnati) sau Certificat Abilitare (pentru servicii externe)
2) Identificarea si evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala;
3) Plan de prevenire si protectie;
4) Tematici de instruire;
5) Program de instruire – testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii pentru:
  1. conducătorii locurilor de muncă;
  2. lucrători, pe meserii şi activităţi.
6) Decizii interne pentru:
  1. Desemnare serviciu intern / extern
  2. Desemnare persoane acordare prim ajutor, psi, inlaturare pericol grav + PV instruire lucratori privind acordarea primului ajutor(de la medicul de medicina muncii);
  3. Responsabil mediu L211/2011
  4. Componenta serviciului de SSM
  5. Conducãtorii locurilor de muncã;
  6. Personalul cu responsabilitãti ( ex, manipulare depozitare recipiente cu oxigen; deservire instalatii aer comprimat) etc.;
7) Certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului
8) Certificate Constatatoare (eliberata de ONRC) sau Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii (eliberata de ITM - pentru liber profesionisti);
9) Foaia de parcurs - cu textul „Am verificat starea tehnica a masinii, aceasta fiind in stare BUNA. Am verificat documentele obligatorii ale masinii (RCA, ITP, Certificat inmatriculare, Rovinieta) si sunt toate valabile in termenele stabilite de lege. Cunosc obligativitatea purtarii centurii de siguranta si a consecintelor nerespectarii acestei prevederi. Semnatura sofer”;
10) Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor în procesul de instruire (test obligatoriu in urma instruirii introductiv generale cu rezultatul insemnat in fisa de instructaj + teste anuale)
11) Fisele individuale de instructaj de protectia muncii completate conform tematicilor, semnate de lucratori si conducatori loc de munca.
12) Fisa de aptitudini; (o copie se anexeaza si la fisa de instructaj)
13) Înscrierea în fisa de instructaj „Apt pentru lucru la înãltime” sau dupa caz;
14) Fisa postului (cu reglementari SSM si PSI incluse) + atributii din standardele ocupationale;
15) Act aditional C.I.M. Cu Riscurile postului (daca nu le are in C.I.M.)
16) Act Aditional Regulament Intern (daca nu are in Regulamentul Intern capitol privind SSM si PSI);
17) Foaie de prezenta (Pontaj);
18) Declaratie Traseu;
19) Buletine de verificãri PRAM, prize de pamint;
20) Buletine de verificare metrologica a AMC–urilor din dotare (manometre…)
21) Verificãrile ISCIR;
22) Lista - autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor (autorizare externa) prevăzute de legislaţia specifică;
23) Normativul intern de acordare a echipamentelor individuale de protectie (EIP) si de lucru (EIL), corespunzãtor riscurilor activitãtii si a materialelor igienico sanitare;
24) Fise de magazie pentru dotarea cu EIP; 
25) Certificate de conformitate traduse, cu marcaje CE/CS aplicate pentru EIP si EIL;
26) Programul de revizii si reparatii a ET din dotare;
27) Normativ semnalizare SSM;
28) Contract cu medic de medicina muncii;
29) Instruiri colective vizitatori;
30) Plan de evacuare în caz de urgentã;
31) Trusa medicala cu continut prevazut de lege (atentie la inlocuirea materialelor expirate);
32) Evidente nominale ale angajatilor cu handicap si a celor cu vârsta sub 18 ani;
33) Masuri tehnico-organizatorice de prevenire alarmare, interventie, evacuare si prim ajutor – la PSI;
34) Plan de interventie in caz de pericol grav si iminent de accidentare;
35) Registre de evidentã a accidentatilor in munca;
36) Registre de evidentã a accidentelor usoare ;
37) Registre de evidentã a incidentelor periculoase ;
38) Registre de evidentã a îmbolnãvirilor profesionale;
39) Notificare ITM, pentru munca de noapte;
40) Contractele de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv cele incheiate cu angajatori straini, vor conține clauze privind SSM;
41) Contractele de inchiriere, vor conține clauze privind SSM;
42) Contractul colectiv de muncã întocmit la nivelul unitãtii (clauzele referitoare la protectia muncii, la timpul de muncã, regimul pauzelor, munca în schimburi si intensitatea acesteia) la 21 salariati
43) Mãsuri tehnice si/sau organizatorice luate pentru protectia împotriva electrocutãrii prin atingere directã si indirectã (recomandat o norma specifica interna instalatii electrice;
44) Determinãrile de noxe, în cazul unitãtilor cu tehnologii care degajã noxe chimice (în vederea stabilirii mãsurilor specifice de protectie a muncii);
45) Determinarea limitelor de zgomot la locurile de muncã (dacã sunt sub cele maxim admise pentru protectia neuropsihicã si psihosenzorialã a executantilor);
46) Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii corespunzãtor conditiilor în care se desfãsoarã activitatea la locurile de muncã (norme specifice pe loc de munca sau pe meserie);
47) Evidenta locurilor de muncã cu conditii deosebite: vãtãmãtoare, grele si periculoase (Lista si masuri specifice);
48) Documentul privind protectia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie (unde este cazul) ;
49) Notificare catre ITM privind lista substantelor chimice periculoase, pe care le produce , distribuie sa utilizeaza;
50) Proces verbal de control propriu din punct de vedere al protectiei muncii;
51) Proces verbal de punere în functiune a schelei;
52) Afisarea instructiunilor specifice de SSM la toate locurile de munca , la loc vizibil;
53) Plan propriu - pentru santiere - daca e cazul;
54) Asigurarea celei de-a doua surse de alimentare cu energie electrică a echipamentelor de muncă si asig iluminatului de siguranţă;
55) Evidenta, întreţinerea, revizia şi repararea periodică a echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competent;
56) Respecta reglementările SSM privind transportul, manipularea şi depozitarea echipamentelor de muncă, materialelor şi produselor;
57) Respecta reglementările SSM privind întocmirea documentelor de urmărire a parametrilor funcţionali ai echipamentelor de muncă şi a rapoartelor de serviciu pentru instalaţiile cu regim special de exploatare;
58) Respectarea reglementările SSM privind asigurarea exploatării fără pericole a recipientelor-butelii cu gaze comprimate sau lichefiate, a instalaţiilor mecanice sub presiune şi a celor de ridicat, a conductelor prin care circulă fluide sub presiune şi a altor asemenea echipamente de muncă;
59) Reglementări SSM privind folosirea surselor de foc deschis şi fumatul la locurile de muncă unde acestea sunt interzise;
60) Reglementări SSM privind întocmirea şi respectarea documentaţiilor tehnice pentru executarea lucrărilor care necesită măsuri speciale de siguranţă;
61) Reglementări SSM privind asigurarea, marcarea şi întreţinerea căilor de acces şi de circulaţie;
62) Reglementări SSM privind Permis gass free, în situatiile de lucrãri în spatii închise unde existã pericol de explozie;
63) Documentul privind protectia la explozie ;
64) Autorizatie de lucru în zone Ex (conform prescriptiilor din standardele de securitate specifice);
65) Proiect de zonare Ex si clasificarea ariilor periculoase (conform prescriptiilor din standardele de securitate specifice);
66) Plan tehnic de exploatare;
67) Registrul de evidentã a elementelor pentru legare a sarcinilor, dupã caz (PT R 14-2002);
68) Registrul cu orele de functionare a echipamentelor tehnice (ET) (ex. compresoare) ;
69) Registrul pentru substante ;
70) Vestiare daca salariatii trebuie sa poarte imbracaminte de lucru speciala si daca din motive de sanatate sau decenta, nu se pot schimba in alt spatiu;
71) Locurile de munca trebuie dotate cu echipamnete de prim ajutor; acestea trebuie marcate si usor accesibile;
72) Formular comandã si îndeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive ;
73) Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazuta la art. 13 lit. k) din lege trebuie sa contina nominalizarea si localizarea acestor zone in cadrul intreprinderii si masurile stabilite in urma evaluarii riscurilor pt aceste zone;

1000 Characters left


­