­

cercetare accidente munca

     Prin accident de munca se intelege vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca (ITM) de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate (INV) ori deces (D).  

Cercetare accident munca 

 • Vom lua declaratii victimelor si persoanelor implicate;
 • Intocmim nota de constatare;
 • Facem poze si schita locului unde a avut loc accidentul;
 • Colaboram cu Organele de Cercetare (Politia, ISU, Procuratura);
 • Intocmim documentele premergatoare depunerii Procesului verbal de Cercetare;
 • Indrumam angajatorul asupra documentelor pe care trebuie sa le pregateasca pentru intocmirea dosarului de accident;
 • Intocmim si depunem procesul verbal de cercetare;
 • Dupa obtinerea referatului de avizare de la ITM, intocmim si depunem FIAM;
 • Intocmim dosarul pentru Casa de Asigurari Sociale;

Indrumare pentru cercetarea accidentelor de munca 

     Conform HG.1425/2006, art.116, alin (3), cercetarea accidentelor de munca se pot efectua de catre salariatii angajatorului, astfel:

 1. Lucratorul desemnat pentru activitatile SSM, salariat
 2. Reprezentant al serviciului intern de prevenire şi protectie

     In acest caz oferim, materiale, consultanta si indrumare pentru efectuarea cercetarii de catre salariatii dvs.

Termene importante in cercetarea accidentelor de munca

 • Imediat se anunta (telefonic si prin email) accidentul sau evenimentul la ITM - formular de sesizare;
 • 10 zile lucratoare de la data accidentului se finalizeaza Procesul verbal de Cercetare;
 • 5 zile lucratoare de la data finalizarii cercetarii se va depune Dosarul la ITM pentru avizare;
 • 3 zile lucratoare de la data avizarii de catre ITM al dosarului de cercetare, se depune FIAM la ITM;

Utile cercetare accidente de munca

     In cazul accidentelor de circulatie pe drumurile publice in care sunt implicate persoane aflate in indeplinirea indatoririlor de serviciu, serviciile politiei rutiere vor transmite comisiei numite de angajator, inspectoratului teritorial de munca pe teritoriul caruia a avut loc evenimentul sau Inspectiei Muncii, la cererea acestora, in termen de 5 zile lucratoare de la solicitare, un exemplar al procesului-verbal de cercetare la fata locului si orice alte documente existente necesare cercetarii, cum ar fi: copii de pe declaratii, foaia de parcurs, ordin de deplasare, schite. In cazul accidentelor de circulaţie pe drumurile publice, in baza documentelor prevazute la alin. (1) transmise de organele de politie si a altor documente din care sa rezulte ca victima se afla in indeplinirea unor indatoriri de serviciu, organele imputernicite potrivit prevederilor legale vor efectua cercetarea evenimentului.

     Persoanele imputernicite, potrivit legii, sa efectueze cercetarea evenimentelor au dreptul sa ia declaratii scrise, să preleveze sau sa solicite prelevarea de probe necesare cercetarii, sa solicite sau sa consulte orice acte ori documente ale angajatorului, iar acesta este obligat sa le puna la dispozitie in conditiile legii.

     In situatiile prevazute la alin. (1), cheltuielile necesare prelevarii si analizarii probelor in vederea cercetarii vor fi suportate de angajatorul la care a avut loc evenimentul. Pentru cercetarea evenimentelor se pot solicita experti sau specialisti, cum ar fi cei din cadrul unor operatori economici cu competente potrivit prevederilor legale sa efectueze expertize tehnice, iar acestia trebuie sa raspunda solicitarii. In situatia prevazuta la alin. (1), expertizele tehnice intocmite vor face parte integranta din dosarul de cercetare a evenimentului. Cheltuielile aferente efectuarii expertizelor, precum si cele necesare analizarii probelor prelevate cu ocazia cercetarii se suporta de catre angajatorul la care a avut loc evenimentul sau care se face raspunzator de organizarea activitatii in urma careia s-a produs evenimentul.

  Cercetarea evenimentelor (accidentelor de munca) se va finaliza cu intocmirea unui dosar, care va cuprinde:

a) opisul actelor aflate in dosar;

b) procesul-verbal de cercetare;

c) nota de constatare la fata locului, incheiata imediat dupa producerea evenimentului de catre inspectorul de munca, in cazul evenimentelor care se cerceteaza de catre inspectoratul teritorial de munca/Inspectia Muncii, conform competentelor, sau de catre lucratorul desemnat/serviciile de prevenire si protectie, in cazul evenimentelor a caror cercetare intra in competenta angajatorului, si semnata de catre angajator/reprezentantul sau legal, care va cuprinde precizari cum ar fi pozitia victimei, existenta sau inexistenta echipamentului individual de protectie, starea echipamentelor de munca, modul in care functionau dispozitivele de protectie, inchiderea fisei individuale de instructaj prin barare si semnatura, ridicarea de documente sau prelevarea de probe;

d) schite si fotografii referitoare la eveniment;

e) declaratiile accidentatilor, in cazul evenimentului urmat de incapacitate temporara de munca sau de invaliditate;

f) declaratiile martorilor si ale oricaror persoane care pot contribui la elucidarea imprejurarilor si a cauzelor reale ale producerii evenimentului;

g) copii ale actelor si documentelor necesare pentru elucidarea imprejurarilor si a cauzelor reale ale evenimentului;

h) copii ale certificatului constatator sau oricaror alte autorizatii in baza carora angajatorul isi desfasoara activitatea;

i) copii ale fisei de expunere la riscuri profesionale si ale fisei de aptitudine, intocmite conform legii;

j) copii ale contractelor individuale de munca ale victimelor;

k) copii ale fiselor de instruire individuala in domeniul securitatii si sanatatii in munca ale victimelor; in caz de deces aceste fise se vor anexa in original;

l) concluziile raportului de constatare medico-legala, in cazul accidentului mortal;

m) copie a hotararii judecatoresti prin care se declara decesul, in cazul persoanelor date disparute;

n) copie a certificatelor de concediu medical, in cazul accidentului urmat de incapacitate temporara de munca;

o) copie a deciziei de incadrare intr-un grad de invaliditate, in cazul accidentului urmat de invaliditate;

p) actul emis de unitatea sanitara care a acordat asistenta medicala de urgenta, din care sa rezulte data, ora cand accidentatul s-a prezentat pentru consultatie si diagnosticul, in cazul accidentelor de traseu;

q) copie a procesului-verbal de cercetare la fata locului, incheiat de serviciile politiei rutiere, in cazul accidentelor de circulatie pe drumurile publice.

1000 Characters left


­